UAE Warriors 15 | Abdurakhman Gitinovasov vs. William Starks

UAE Warriors 15 brings to you Abdurakhman Gitinovasov vs William Starks with live action from Jiu-Jitsu Arena in Abu Dhabi.