KFN 13 | Zan Bhatti vs. Jonathan Tokoudagba

Zan Bhatti vs Jonathan Tokoudagba from Killacam 13 live from Margate Winter Gardens in Kent.